เที่ยวพม่า 1 วัน เช้าไป – เย็นกลับ

Home/mianma/เที่ยวพม่า 1 วัน เช้าไป – เย็นกลับ

เที่ยวพม่า 1 วัน เช้าไป – เย็นกลับ


กำหนดวันเดินทาง

วันที่…………… ท่าอากาศยานดอนเมือง – ย่างกุ้ง – มหาเจดีย์ชเวดากอง –พระนอนตาหวาน – ขอพรเทพทันใจ –ตลาดสก๊อต – พระลาภมุนีหรือพระหยกขาว – ท่าอากาศยานดอนเมือง
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ. ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การตอนรับและอำนวนความสะดวก
07.15 น. เหินฟ้า สู่เมืองย่างกุ้ง โดยสารการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 251
08.00 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นนำคณะ เข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะขึ้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และ ทับทม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม พระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้น นำคณะ นมัสการ พระพุทธไสยาน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มี่ขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต
เที่ยง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ. ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะ ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย จากนั้น นำคณะ สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำคณะ เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หมอแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลี และญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก
จากนั้น นำคณะ นมัสการ พระลาภมุนี พระพทุธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นนพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาแกะสลักเป็นพระพทุธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูป
15.30 น. จากนั้นคณะ เดินทางส่งสนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง เพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เหินฟ้า กลับ สู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 254
19.10 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************

A new Chief Minister and his cabinet http://buy-essay-fast-online.com/ were sworn in today, after their party did well in the state elections here earlier in December.
By |January 27th, 2015|Categories: mianma|0 Comments