บริษัท อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ แทรเวล จำกัด

ความเป็นมา 

              บริษัท อิเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยว  และจากสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินการธุรกิจด้านการจัดทัวร์ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การนำคณะผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้ายังต่างประเทศ  การจัดการประชุมสัมมนา และการฝึกอบรมหลักสูตร Walk Rally & Team Building  การจัดแค้มป์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ และการรับจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก

บริษัท อิเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2555 ได้ทำการจดทะเบียนรับรองบริษัทอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

วิสัยทัศน์ 

                บริษัท อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นคุณภาพประสิทธิภาพ ความซื่อตรง และความเป็นธรรมต่อลูกค้า

พันธะกิจ

                ดำเนินธุรกิจ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรม ต่อวิชาชีพ และต่อลูกค้า

เป้าหมาย 

                สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

สโลแกน

                  ท่องเที่ยวใกล้ไกล บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม

                  FAIR PRICE SERVICE WITH HEART AND PARTS OF THE WORLD