ประเทศเนเธอร์แลนด์

Home/ประเทศเนเธอร์แลนด์

AD Euro Queen10 (ย่อ)

euro

[title size=”2″]กำหนดเดินทาง[/title]
29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59 55,900
8-14 ก.พ. 59
25 ก.พ. – 2 มี.ค. 59
10-16 มี.ค. 59

[title size=”2″]วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ [/title]
23.30 น. นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CHINA AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ า สัมภาระและเอกสารการเดินทาง

[title size=”2″]วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กรุงอัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ – โคโลญ (เยอรมัน)[/title]
02.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CI 065
09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เป็ นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป นําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์เรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง2,500 หลัง และนําท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่า
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ หมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานส์คันส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 • บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)เมืองต้นตํารับน้ำหอมโอเดอโคโลญ 4711
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE KOLN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

  [title size=”2″]วันที่สามของการเดินทาง โคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-นครแฟรงค์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์ [/title]
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านชมมหาวิหารโคโลญ ซึ่งเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี
  อิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ , น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็ นต้น จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สําคัญของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

  บ่าย นําท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือFrankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชม สถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซื่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อคราวเสด็จ ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นหลากหลาย
  อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน
  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA HOTEL, FRANKFURT หรือเทียบเท่า

  [title size=”2″]วันที่สี่ของการเดินทาง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดนเบิร์ก- ปราสาทไฮเดนเบิร์ก-ลักเซมเบิร์ก[/title]

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทําให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ แล้วนําท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ
  จากนั้น นําท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ที่สร้างขึ้นโดยคําสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก
  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

 • บ่าย นําท่านเดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )จากนั้น นําชม ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์กเมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์นอร์ธเทอดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL KIRCHBERG HOTEL, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า

  [title size=”2″]วันที่ห้าของการเดินทาง ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – จัตุรัสกรองด์ปราซ – อัมสเตอร์ดัม-
  จตุรัสดัมสแควร์- Red Light [/title]

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
  ชั่วโมง30 นาที) นําท่านเข้าสู่ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Palace) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่ง
  หนึ่งในยุโรป ชม ศาลาว่าการเมืองและอาคาร ที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส
  (Manne Ken Pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผู้
  สร้างประวัติศาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยียม เนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานานเช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมือง ไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต้น

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) จากนั้น นําท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสดัมสแควร์(DamSquare) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอํานาจ มีเวลาให้ท่านได้แวะชม ย่าน Red Light หรือ พัฒน์พงษ์แห่งอัมสเตอร์ดัม ให้คณะได้อิสระเดินเล่นชมย่านสถานเริงรมย์กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นําท่านเข้าสู่ทีÉพัก โรงแรม NH SCHIPHOL AIRPORT HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

  [title size=”2″]วันที่หกของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ ฯ [/title]

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  10.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
  เดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทําคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
  13.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 066

  [title size=”2″]วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ [/title]

  06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

  …………………………………………………………………………………………………………….

  [title size=”2″]อัตราค่าบริการ[/title]

  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก
  ห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก อายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว
  เพิ่มท่านละ
  พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  มีเตียง พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  ไม่มีเตียง

  29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58
  55,900.- 55,900 53,900 51,900 9,500

  8 – 14 ก.พ. 59
  54,900.- 54,900 52,900 50,900 9,500

  25 ก.พ. – 2 มี.ค. 59
  54,900.- 54,900 52,900 50,900 9,500

  10-16 มี.ค. 59
  54,900.- 54,900 52,900 50,900 9,500

  อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- อัมสเตอร์ดัม -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
   น้ำหนักกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
   โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
  ที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
   ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
  ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ยื่นสถานทูตเยอรมัน)
   ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
   ค่า TIP คนขับรถ
   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
   ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ( เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
   กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระ
  ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  [title size=”2″]เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)[/title]
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
  2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
  7 หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
  8 หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
  สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
  ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  * สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
  แยกคนละชุด
  – กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
  – การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  – หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
  – กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
  – ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
  เงื่อนไขการยกเลิก :
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
   ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
   เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
   ถ้าท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้า

คลิกที่นี่เพื่อ Dowload >> ข้อมูลคำร้องเพิ่มเติมวีซ่ายุโรป <<